Toetan ettevõtteid töötajate tervise ja heaolu väärtustamisel.

Toetan ettevõtteid töötajate tervise ja heaolu väärtustamisel.

MÕTLE JA KAARDISTA
SIHT PAIKA
TEGUDELE
KORDA TEHTUT

HEAOLU TÖÖKOHAS

Vaimne tervis ja heaolu - kuidas ja milleks?

Heaolukonsultandina aitan ettevõtetel koostada, korraldada ja hallata terviseprogramme. Pakun algatusi, mis motiveerivad töötajaid tervislikke eluviise järgima ja mis veel olulisem, neid hoidma. Julgustan töötajaid võtma vastutust iseenda heaolu ja tervise eest. Terviseprogrammidest saavad kasu erinevad ettevõtted, olenemata suurusest või valdkonnast, kuna eesmärk on muuta töökultuuri ja üleüldist suhtumist, luues samal ajal töötajatele hea ning hädavajalik sotsiaalne tugisüsteem. Ühtlasi käib suuremate programmide ja eestvedamistega käsikäes individuaalne nõustamine. Sageli vajatakse tervisealast koolitust ja juhendamist, konfidentsiaalseid subjektiivseid vaimse tervise hinnanguid ning võimalike ohumärkide analüüsi (nt läbipõlemine). Aitan luua töötajate ergutus- ja preemiaprogramme, mõõta nendes osalemist ja jälgida edusamme. 

Kellele on minu teenustest kasu?

Koroonakriisi tulekuga pidid paljud ettevõtted ning ettevõtete töötajad kohanema uue reaalsusega – olgu see siis töötamine kodust, hübriidlahendus või midagi muud. Ühtlasi sai selgeks, et inimeste vaimne tervis on selle kõige käigus tugevasti räsida saanud. 

Pandeemia algusest alates olen aidanud ettevõtetel kohaneda nimetatud uue reaalsusega, pakkudes ekspertnõu ja luues tugiraamistikke ning protsesse, toetamaks töötajate heaolu töökohas. Ettevõtete suurused on erinevad, minu peamiseks partneriks sellel teekonnal on üks maailma suurimatest sotsiaalmeedia platvormidest, kellega koostöö on olnud edukas.

MÕTLE JA KAARDISTA

Esimene samm – kaardistame hetkeolukorra, organisatsiooni eripärad ja vajadused.

Enne tegudele asumist tuleb hinnata hetkeolukorda – kus ollakse, mida tehakse, kas ja mida vaja muuta, milline on valmisolek muutusteks jne. Siinkohal on oluline võtta arvesse iga ettevõtte eripära ja hinnata töötajaskonda kollektiivse tervikuna. Lahendus, mis sobiks iduettevõttele ei pruugi sobida raamatupidamis- või ehitusettevõttele ja vastupidi. 

 

SIHT PAIKA

Teine samm – seame sihi ja koostame plaani, mis toob kaasa nii ettevõtte töötajate subjektiivse heaolu kui ka produktiivsuse kasvu.

Kaardistamise käigus saadud tulemuste põhjal paneme paika just teie ettevõtte jaoks sobivad eesmärgid ja lahendused ning koostame nende ellu viimiseks tegevuskava.ASUME TEGUDELE

Kolmas samm – tegeleme jätkusuutlike lahenduste välja töötamisega, et muutused oleksid püsivad.

Olge valmis koostama iga-aastaseid ja pikaajalisi plaane. Tervis ja vaimne heaolu ei ole midagi sellist, mis on täna siin, homme kadunud või vastupidi. Oluline on tõsta tervise tähtsus organisatsioonikultuuris esikohale ja ühtlasi julgustada töötajaid võtma vastutust oma tervise eest ning luua võimalused tervisekäitumise ja -harjumuste muutmiseks. 

 

KORDA TEHTUT

Neljas samm – kaasame töötajaskonda, muudame programmi loomulikuks organisatsiooni osaks ja tegeleme juurutamisega.  

Tõhusad vaimse tervise ja heaoluprogrammid ei ole isesõitvad autod. Jah, väga oluline on programm „käima tõmmata“, kuid pikas perspektiivis vajate oma meeskonda asjatundlikku inimest, kes hoolitseb selle eest, et algatused oleksid kestvad ja jätkusuutlikud ning muutuksid osaks ettevõtte kultuurist. 


Teekond

ESIMENE VESTLUS

Esimese vestluse käigus õpime üksteist tundma. Usaldus ja professionaalne sobivus on eduka koostöö aluseks. Samuti on oluline, et “keemia” oleks õige. Kui kõik klapib, läheme detailsemaks.

LÖÖME KÄED

Lepime kokku, kuidas saan kasulik olla. Vaatame detaile ja otsustame koos, milliseid teenuseid vajate ning millise ajaperioodi vältel.

EESMÄRGID PAIKA

Koostöö alguses paneme paika plaani ja koostame tegevuskava, kusjuures määrame ka vaheetapid. Oluline on pikaajaline vaade!

KÕIK PAADIS

Kõik peavad olema terviseprogrammi kaasatud. Organisatsiooni juhtidest sõltub suurel määral programmi edukus. Miski ei vähenda töötajate motivatsiooni kiiremini kui teadmine, et juhid pole ettevõtmiste pooldajad.

VAHEETAPID

Hindame programmi edukust erinevate mõõdikute abil, muuhulgas mõõdame osalejate rahulolu. Oluline on jääda paindlikuks ja viia sisse muudatusi, kui väliskeskkond või vajadused peaksid muutuma. 

PÕHJUST TÄHISTAMISEKS

Kas oleme oma eesmärgid saavutanud? Kas muudatuste edu on pikaajaline ja jätkusuutlik? Kas vaja veel midagi muuta, lisada, täiendada? 

Heaolu töökeskkonas

Pakun individuaalseid ja paindlikke lahendusi. 

Kui tekkis huvi, võta kindlasti ühendust. Võib kirjutada, uurida lisa või helistada ja saame esimesed mõtted telefoni teel vahetatud – nii kuidas mugavam on.

Kohtumised – näost näkku või veebi teel (vastavalt vajadusele).

Töökeeled – eesti, inglise (fluent).

Telefon

56966245

E-mail

rainer@rainermere.ee